รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.ยะลา ต้อนรับองคมนตรี

25 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.ยะลา ต้อนรับองคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษา โรงเรียนคุรุชนพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

   วันนี้(12 ก.ย.61) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนคุรุชนพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุรุชนพัฒนา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนกองทุนการศึกษา ตามพระราโชบาย ด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3.การมีงานทำ มีอาชีพ 4.การเป็นพลเมืองดี

   สำหรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถานบันคีนันแห่งเอเซีย ในการกิจกรรม (PLC) เป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนของครูผ่านการอบรมมาจากหน่วยงานต่างๆ แต่ใช้แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู Professional Learning Community (PLC) เป็นแนวทางการดำเนินการที่ช่วยให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียน หรือบุคลากรทางการศึกษา โดยจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้วิธีเรียน ที่จะต่อยอดไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life-long learning การสร้างสังคมนี้เป็นการรวมกลุ่มทางวิชาชีพเพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์และวิจัยแนวทางที่จะนำมาสู่ผลสัมฤทธิ์นั้น โดยที่ผ่านมาได้กิจกรรม โดยมีโรงเรียนคุรุชนพัฒนาเข้าร่วมอีกด้วย