ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

5 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด