ประชุมกรรมการคณะครุศาสตร์

2 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย อาคารสังคมศาสตร์ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนประธานกรรมการ เนื่องจากมีการมอบหมายผู้ดูแลระดับคณะใหม่จากการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ดังนั้นคณะครุศาสตร์ จึงได้รับมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี เป็นผู้ดูแลและการกำกับติดตามงานต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ 
2. การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
3. หารือการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร 4 ปี