ประชุมหลักสูตร

2 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เชิญประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. การศึกษาปฐมวัย
2. การประถมศึกษา
3. การสอนอิสลามศึกษา
4. พลศึกษาและสุขศึกษา
5. ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนร่วมพัฒนา (partnership school)
2. การพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านภาพยนต์
3. การเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู
4. การทำวิจัยร่วมกับหลักสูตรในลักษณะชุดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ