ลงพื้นที่โรงเรียนคุรุชนพัฒนา

2 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ และทีมงานฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการและหารือแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้คณะทำงานได้เข้าไปพัฒนาตามแนวพระราโชบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา บ้านเปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา