รองคณบดีคณะครุศาสตร์ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในงาน ISOLA 2018

20 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในงาน ISOLA 2018,the 4th International Stmposium on Language,Arts and Education ณ. University Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย