ครุศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนช่วยชาวบ้านดำนา

20 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 20 พ.ย. 2561 ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ นำผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเชื่อมชุมชนสัมพันธ์ช่วยชาวบ้านดำนา ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 
ณ โรงเรียนบ้านยะต๊ะ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา