ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักศึกษาสายครู

28 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในรูปแบบค่ายพัฒนานักศึกษา : บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักศึกษาสายครูสู่การเติบโตเป็นต้นกล้าครูคุณภาพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 สาขาการศึกษา จำนวน 13 สาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักบทบาทสำคัญในการริเริ่มโครงการ กิจกรรมนักศึกษา และดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมนักศึกษาต้องการผู้นำกิจกรรมที่มีความเสียสละ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความตระหนักถึงศาสตร์วิชาชีพครูอย่างแท้จริง และยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดของคนที่จะเป็นครูในอนาคต ในวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช ฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา