คณะครุศาสตร์สนับสนุนของรางวัลวันเด็ก

9 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 9 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมสนับสนุนของรางวัลให้กับหน่วยงานต่างที่ขอความอนุเคราะห์มา เพื่อมอบให้กับนักเรียนและเยาวชนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

  • ผศ.สกล สมจิตต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นตัวแทนมอบให้กับโรงเรียนบ้านยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
  • ผศ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล ผู้อำนวยการสำนักงานครุศาสตร์ร์เป็นตัวแทนมอบให้กับศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา