นักศึกษาครุศาสตร์ร่วมจัดงาน วันเด็กพิเศษ

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ได้ไปเป็นเกียรติร่วมงาน”รักนี้เพื่อหนูสู่เด็กพิเศษ” และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ซี่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กล้าคิด กล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส และได้รับความรักความปรารถนาดีจากสังคม ที่มอบให้อย่างมีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส จากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 ยะลา โรงเรียนต่างๆ และจากชุมชนต่างๆในจังหวัดยะลา