ครุศาสตร์ลงพื้นที่ร.ร.ตชด เตรียมรับเสด็จ

11 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้กับรร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๔ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์ พร้อมทั้งนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา เพื่อเป็นเตรียมพร้อมรับการเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี