อาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมรับเสด็จ

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๔ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อรับเสด็จรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  
ซึ่งการเดินทางลงพื้นที่รับเสด็จครั้งนี้มี ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์ และอาจารย์จารุณี การี จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ