ขอเชิญนักศึกษาส่งวีดิทัศน์ประกวด

23 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาส่งวิดีทัศน์ประกวด
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

 

รายละเอียดตามรูป