แจ้งนักศึกษารหัส 57 รับใบประกอบวิชาชีพครู

25 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ รหัส 57 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู บัดนี้ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมายังมหาวิทยาลัยแล้ว

ให้นักศึกษาติดต่อรับได้ที่ สำนักงานคณะแต่ละคณะที่ตนเองสังกัดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

**หากไม่สามารถรับด้วยตนเองให้เขียนใบมอบฉันทะดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด