ครุศาสตร์วิพากษ์หลักสูตรใหม่ ศศ.บ.

22 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม  2562 งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ  เพื่อการปรับแก้โดยใช้ผู้มีความเหมาะสมในสาขาที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ใช้บัณฑิตหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียในการใช้บัณฑิตมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียติจาก ผศ.อับดลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา  หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี
  • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท
  • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาโท