ครุศาสตร์ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

12 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย 62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน​ อับดุลรามัน​ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมความรักความสามัคคี ฯ โดยมีกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม ที่ประชุมได้มีการซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม และรูปแบบการจัดกิจกรรมมหกรรมพลังชุมชน ณ ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส