ว่าทีคณบดีคณะครุศาสตร์แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาคณะ

12 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่7พ.ย.62 เวลา 14.10 น. ที่ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาคณะ และลงคะแนนหยั่งเสียงของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้แสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 2 คน คือ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา อาจารย์ประจำสาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้