อ.ครุศาสตร์รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น

17 มิถุนายน 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น สาขาการศึกษา เรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรุ้สาระ อัลกุรอาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนใต้ ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เมือวันที่ 16 พ.ค. 2557