ด่วน ! รับสมัครโครงการครูมืออาชีพ

10 กุมภาพันธ์ 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 52 สาขาการศึกษาคนใด สนใจสมัครทุนครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 นี้  ขอให้นักศึกษาติดต่อแจ้งความประสงค์   และส่งเอกสารเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งรายชื่ิอต่อไป ที่ประธานหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา

        คุณสมบัติเบื้องต้น

  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรตามข้อบังคับของสถานศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. ผลการเรียนวิชาเอกเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ผลการเรียนวิชาชีพครู เฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. เป็นสาขาที่มีประกาศตามคุรุสภากำหนด(ติดตามประกาศอีกครั้ง)

        หลักฐานเบื้องต้นที่ควรเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้า

  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรับรองผลการเรียน/สำเนาผลการเรียน
  • รูปถ่าย
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
  • เอกสารอื่นๆ

หมายเหตุ :   ใบสมัคร  /วันเวลารับสมัคร / หลักฐานการสมัครอื่นๆ  สาขาวิชาที่รับสมัคร  จะการประกาศอีกครั้ง