คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ยอดผู้สมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู

ยอดผู้สมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานที่

จำนวนที่รับ

จำนวนผู้สมัคร


หมายเหตุ

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

1

100

20

0

ปิดรับสมัคร

2

100

50

50

ปิดรับสมัคร

3

100

50

46

ปิดรับสมัคร

4

100

50

50

ปิดรับสมัคร

5

100

50

50

ปิดรับสมัคร

6

100

50

50

ปิดรับสมัคร

7

100

50

18

 

8

100

9

22

ปิดรับสมัคร

9

100

12

50

ปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 8/5/60 เวลา 16.00

 

**ตารางการอบรม