คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ 2