รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 5

3 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานตัว วันที่ 4 พ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ที่จอดจักรยานยนต์สำหรับผู้อบรม บริเวณที่จอดรถนักศึกษา หลังอาคารสังคมศาสตร์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปี 2559  
          มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา (ห้อง 1)
ลำดับที่ เลขที่สมัครฝึกอบรม ชื่อ - นามสกุล
1 4 นางฮาลีเมาะ ดอเล๊าะ
2 10 นางสาวคณานางค์ วัฒนโสภิน
3 20 นายสมาน ดอละ
4 29 นางสาวรอดียะ มะมิง
5 34 นางสาวอาซีเยาะ เจ๊ะมะ
6 39 นายยูโซะ สะอิ
7 45 นางสาวอัสลีซา บือราเฮ็ม
8 50 นายอาหาหมัด มะเซ็ง
9 53 นางสาวนูฟนี สารอเอง
10 60 นางสาวสาบารียะ กะจิ
11 71 นายอนิรุทธิ์ หณีพรหม
12 77 นางสาวฟารีดา สะแม
13 84 นางสาวกาซีม๊ะ มีดิง
14 91 นางสาวพารีฮัน และราซอ
15 95 นางสาวฮัมดีย๊ะ บาราหาแม
16 100 นายมูหามะตาร์มีซี บือราเฮง
17 104 นางสาวซีตีคอลีเยาะ อับดุลเลาะ
18 112 นางอรุชา ทองบุญเรือง
19 117 นางสาวฮาฟีซา ตันยีนายู
20 121 นางสาววูไฮลา แซะบากา
21 126 นางสาวอลิสา การัมซอ
22 134 นางสาวมานีเร๊าะ โดะมะแซ
23 140 นายเมธัส มะสีละ
24 147 นางสาวพิชญาดา เงาเรือง
25 151 นางสาวบูสรอ สาและ
26 156 นางสาวสุวีนา สะแล๊ะ
27 169 นางสาวนพวรรณ พลังไพบูลย์
28 174 นางสาวซอบีฮะห์ มามุ
29 178 นางสาวยัสมี แมแล
30 184 นางสาวพารีด๊ะ โต๊ะกะ
31 190 นางสาวแวรอกีเย๊าะ บาเน็ง
32 196 นางสาวพาตีเม๊าะ บือแน
33 202 นางสาวณะอีหม๊ะ กาเจ
34 206 นางสาวศิวพร รัชตเศรษฐกุล
35 212 นายเฉลิมพล ประยุกต์สมัย
36 222 นายอิรฮาม แวโด
37 233 นางสาวนุชจรี พรมศรีผ่อง
38 240 นางสาวนูรีซัน เปาะนา
39 246 นางสาวฮาลีเม๊าะ อีบุ๊
40 251 นางสาวนูรฮูดา ดอเลาะ
41 256 นายอัสพันดี บาสอลอ
42 261 นางสาวสารีฟะห์ เจะหลง
43 266 นางสาวรอหานิง ดือแระ
44 270 นางสาวเกาซัร หะยีสะนิด
45 276 นางสาวอามีเราะห์ มาหะมะ
46 280 นางสาวนูรีซัน อีแตดีแม
47 282 นางสาวเสาวนีย์ กาหลง
48 293 นางสาวนาซีฮา ดามะ
49 297 นางสาวนาฟีซะฮ์ สือนิ
50 302 นางสาวรุสนานี มะหะมิง

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปี 2559 
    มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา (ห้อง 2)
ลำดับที่ เลขที่สมัครฝึกอบรม ชื่อ - นามสกุล  
 
1 403 นายธนกร ทองตราชู  
2 410 นางสาวฮูไซนะห์ เฮ็งปิยา  
3 415 นางสาวยูฮันนี เจ๊ะอุบง  
4 424 นางสาวอนิสา เจ๊ะหะ  
5 428 นางสาววริสา ดำสี  
6 435 นางสาวอณีตา อาเล็ง  
7 440 นางสาวมากียะห์ มะกอเห  
8 450 นางสาวรุสน๊ะ มะดิเยาะ  
9 454 นางสาวนิฮัซน๊ะ เจ๊ะมัน  
10 465 นางสาวนิมูรซีดา ยูโซ๊ะ  
11 473 นางสาวฟาซีย๊ะ เจ๊ะยะ  
12 506 นายนูรุดดีน สแลแม  
13 511 นางสาวรูไพดา แลรูกา  
14 516 นางสาวอานีซะห์ กูวิง  
15 523 นายชัชพงษ์ อำพะสุโร  
16 534 นางสาวนีซัน พุดารอ  
17 542 นางสาวฮาบีบะห์  โละมะ  
18 552 นางสาวดารุนี กามะ  
19 560 นายสุวรรณ เปาะซา  
20 568 นางสาวอาเด๊ะอาสามิง เจ๊ะและ  
21 687 นายมัรวาน สะมุดิง  
22 706 นางสาวดะห์ ซีนา  
23 714 นายฮาบิ หามะ  
24 724 นางสาวมาซีเตาะ วิชา  
25 730 นางสาวซีต๊ะ เกะมาซอ  
26 737 นางสาวรุสฎา ซีบะ  
27 741 นางสาวณาดาร์ มะมิง  
28 746 นางสาวลักษิกา ถนอมนวล  
29 751 นางสาวฮาซานะห์ อาลี  
30 756 นางสาวสารีปะ บาเฮาะ  
31 760 นางสาวอิลฮาม ปายอ  
32 766 นางสาวนิซูวัยบะห์ ยามา  
33 800 นายดาแนน เจะพร  
34 774 นางสาวไซรา อาแว  
35 780 นางสาวนิพาพร เสมาพัฒน์  
36 783 นางรูหานา ยะรัง  
37 790 นางสาวแอเสาะ ปูตา  
38 795 นางอานีซะห์ กาเซ็ง  
39 804 นางสาวซารีปะ ดือมานิ  
40 806 นางสาวซูฮานี อูเซ็ง  
41 810 นางสาวฮามีดะห์ เจ๊ะตำ  
42 817 นางสาวณัฐธกา พัดวิลัย  
43 821 นางสาววนิดา อูเซ็ง  
44 824 นายอามีรูน ระเซาะ  
45 828 นางมินนะห์ เต๊ะมะ  
46 831 นางสาวโอมมูกัลซม เจ๊ะเลาะห์  
47 834 นางสาวยามีล๊ะ ตาเห