รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6

15 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานตัว วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ที่จอดจักรยานยนต์สำหรับผู้อบรม บริเวณที่จอดรถนักศึกษา หลังอาคารสังคมศาสตร์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปี 2559  
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน (ห้อง 1)
ลำดับที่ เลขที่สมัครฝึกอบรม ชื่อ - นามสกุล
1 5 นางฮาลีเมาะ ดอเล๊าะ
2 11 นางสาวคณานางค์ วัฒนโสภิน
3 21 นายสมาน ดอละ
4 25 นางสาวคชาภรณ์ เมฆม่วงแก้ว
5 30 นางสาวรอดียะ มะมิง
6 40 นายยูโซะ สะอิ
7 46 นางสาวอัสลีซา บือราเฮ็ม
8 54 นางสาวนูฟนี สารอเอง
9 61 นางสาวสาบารียะ กะจิ
10 72 นายอนิรุทธิ์ มณีพรหม
11 78 นางสาวฟารีดา สะแม
12 85 นางสาวกาซีม๊ะ มีดิง
13 86 นางสาวฮัมดีย๊ะ บาราหาแม
14 113 นางอรุชา ทองบุญเรือง
15 122 นางสาวซูไฮลา แซะบากา
16 127 นางสาวอลิสา การัมซอ
17 135 นางสาวมานีเร๊าะ โดะมะแซ
18 141 นายเมธัส มะสีละ
19 142 นายสุรเดช สะอะ
20 152 นางสาวบูสรอ สาและ
21 157 นางสาวสุวีนา สะแล๊ะ
22 163 นางสาวนาเดียร์ สุระ
23 173 นางสาวซอบีฮะห์ มามุ
24 179 นางสาวยัสมี แมแล
25 185 นางสาวพารีด๊ะ โต๊ะกะ
26 191 นางสาวแวรอกีเย๊าะ บาเน็ง
27 197 นางสาวพาตีเม๊าะ บือแน
28 207 นางสาวศิวพร รัชตเศรษฐกุล
29 213 นายเฉลิมพล ประยุกต์สมัย
30 223 นายอิรฮาม แวโด
31 234 นางสาวนุชจรี พรมศรีผ่อง
32 235 นางสาวฮูไซนะห์ เฮ็งปิยา
33 237 นางสาวฮาดียะห์ อาแซ
34 241 นางสาวนูรีซัน เปาะนา
35 247 นางสาวฮาลีเม๊าะ อีบุ๊
36 252 นางสาวนูรฮูดา ดอเลาะ
37 257 นายอัสพันดี บาสอลอ
38 262 นางสาวสารีฟะห์ เจะหลง
39 267 นางสาวรอหานิง ดือแระ
40 271 นางสาวเกาซัร หะยีสะนิด
41 277 นางสาวอามีเราะห์ มาหะมะ
42 281 นางสาวนูรีซัน อีแตดีแม
43 287 นางสาวนาซีฮา ดามะ
44 295 นางสาวปทิตตา เกลี้ยงทอง
45 298 นางสาวนาฟีซะฮ์ สือนิ
46 303 นางสาวรุสนานี มะหะมิง
47 307 นางสาวรุสน๊ะ มะดิเยาะ
48 311 นางสาวนิฮัชน๊ะ เจ๊ะมัน
49 315 นายมะการี มะแซ
50 775 นางสาวไซรา อาแว
       
       
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปี 2559  
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน (ห้อง 2)
ลำดับที่ เลขที่สมัครฝึกอบรม ชื่อ - นามสกุล
1 320 นางสาวอณีตา อาเล็ง
2 322 นางสาวสินารี เจ๊ะเล๊าะ
3 345 นางสาวสิริวรรณ เทพคุม
4 348 นางสาวมาวะดี ศรีพลอย
5 416 นางสาวยูฮันนี เจ๊ะอุบง
6 429 นางสาววริสา ดำสี
7 441 นางสาวมากียะห์ มะกอเห
8 466 นางสาวนิมูรซีดา ยูโซ๊ะ
9 474 นางสาวฟาซีย๊ะ เจ๊ะยะ
10 479 นางสาวนูฮีดายะห์ บือดือเลาะ
11 482 นางสาวยานิง บินสะตาปอ
12 495 นางจิตตรา จันทร์แดง
13 496 นางสาวฟาติฮะ บินนิโซะ
14 498 นางสาวอามานี ดอแม
15 507 นายนูรุดดีน สแลแม
16 512 นางสาวรูไพดา แลรูกา
17 517 นางสาวอานีซะห์ กูวิง
18 524 นายชัชพงษ์ อำพะสุโร
19 535 นางสาวนีซัน พุดารอ
20 543 นางสาวฮาบีบะห์ โละมะ
21 553 นางสาวดารุนี กามะ
22 561 นายสุวรรณ เปาะซา
23 569 นางสาวอาเด๊ะอาสามิง เจ๊ะและ
24 688 นายมัรวาน สะมุดิง
25 695 นายอิสมาแอ ยีมะยี
26 707 นางสาวดะห์ ซีนา
27 711 นางสาวมารีนี ยามา
28 717 นายวีรยุทธ ทองนพรัตน์
29 725 นางสาวมาซีเตาะ วิชา
30 731 นางสาวซีต๊ะ เกะมาซอ
31 738 นางสาวรุสฎา ซีบะ
32 742 นางสาวณาดาร์ มะมิง
33 752 นางสาวฮาซานะห์ อาลี
34 757 นางสาวสารีปะ บาเฮาะ
35 761 นางสาวอิลฮาม ปายอ
36 767 นางสาวนิซูวัยบะห์ ยามา
37 784 นางรูหานา ยะรัง
38 786 นางสาวนิพาพร เสมาพัฒน์
39 787 นางปารศิลป์ นิคม
40 791 นางสาวแอเสาะ ปูตา
41 796 นางอานีซะห์ กาเซ็ง
42 801 นางสาวลักษิกา ถนอมนวล
43 807 นางสาวนาฎอนงค์ เพชรสีดำ
44 811 นางสาวฮามีดะห์ เจ๊ะตำ
45 814 นางสาวมัสนา กาเร็ง
46 822 นางสาววนิดา อูเซ็ง
47 825 นายอามีรูน ระเซาะ
48 829 นางมิ้นนะห์ เต๊ะมะ
49 832 นางสาวโอมมูกัลซม เจ๊ะเลาะห์
50 838 นางสาวยามีล๊ะ ตาเห