คณบดีครุศาสตร์เป็นประธานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมรย.

5 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

โรงเรียนสาธิตฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560   เมื่อวันเสาร์ ที่3 มิถุนายน 2560 ช่วงเช้า ณ หอประชุมเล็ก โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรม โดยมีวิทยากรหลายท่าน นำโดยผศ.ดร. เกสรี  ลัดเลีย  ผศ.ดร.จิราภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์  อาจารย์พุมพนิต คงแสง และผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงดู ส่งเสริมบุตร หลานให้มีพัฒนาการทั้งสี่ด้านเหมาะสม ตามวัย