ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐานที่8

7 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน บัดนี้คุรุสภาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมแล้ว

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 2 หลักสูตร  
                          28.1 หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 8 คน
                          28.2 หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 49 คน

รายละเอียดตามลิ้งค์ http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=95&did=1245​