คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ประชุมการจัดทำต้นทุน

 วันที่พุธที่ 7 มิ.ย. 2560 ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ ในเวลา 10.00 น. ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้างาน ได้ประชุมเพื่อมอบหมายงานในการจัดทำต้นทุนในระดับคณะ โดยได้มอบหมายให้แต่ละส่วนงานรับผิดชอบในการคิดต้นทุนของงานตัวเอง ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานจัดการศึกษา และงานพัฒนานักศึกษา

แกลเลอรี่