ครุศาสตร์ประชุม KM เรื่องการนำเสนองานวิจัย

8 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันพุธที่ 7 มิ.ย.2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการจัดทำ KM ที่เกี่ยวกับด้านการวิจัย หัวข้อ"การเตรียมบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ" โดยมี อ.อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร เป็นวิทยากร จากคณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ วิทยากร จากคณะครุศาสตร์ มาร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ ในเรื่องของการทำวิจัย แก่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ

https://kmeduyru02.blogspot.com/2017/06/04-cop-7-2560.html?showComment=1496903140116