คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ครุศาสตร์ประชุม KM เรื่องการนำเสนองานวิจัย

วันพุธที่ 7 มิ.ย.2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการจัดทำ KM ที่เกี่ยวกับด้านการวิจัย หัวข้อ"การเตรียมบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ" โดยมี อ.อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร เป็นวิทยากร จากคณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ วิทยากร จากคณะครุศาสตร์ มาร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ ในเรื่องของการทำวิจัย แก่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ

https://kmeduyru02.blogspot.com/2017/06/04-cop-7-2560.html?showComment=1496903140116

แกลเลอรี่


ผิดพลาด (#32)
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.