รายชื่อผู้สมัครค่ายครูดีที่ชายแดนใต้ (เพิ่มเติม)

10 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าค่ายครูดีที่ชายแดนใต้ ครั้งที่ 1

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

**************************

ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นางสาว อังคณี ต่วนลือแมะ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส
2 นางสาว นูรฮายาตี หะยีเจ๊ะมุ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส
3 นางสาว โนรอัสมา มะ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส
4 นางสาว อีดาวาตี บือราเฮง มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปัตตานี
5 นางสาว อมานี มะลี มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปัตตานี
6 นางสาว โซเฟีย มัดเลาะ สตรียะลา ยะลา
7 นาย ฟิตตรี เจะอาลี โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ปัตตานี
8 นางสาว นูรัยดา เจ๊ะมะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส
9 นางสาว ซาฮารา ดอเลาะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส
10 นางสาว ชอบรียะ ดีมุและ มหาลัยฟาฎอนี ยะลา
11 นางสาว อะมานี หะยี สตรีอิสามวิทยามูลนิธิ ยะลา
12 นางสาว นางสาวสุไรดา  สะมะแอ มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปัตตานี
13 นางสาว มาริณี เจะดาโฮะ มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปัตตานี
14 นางสาว อัสมานี มะลี มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปัตตานี
15 นางสาว นูรอักมาล สามานุง ดารุสสาลาม นราธิวาส
16 นางสาว หนึ่งฤทัย  หลีเยาว์ สตรียะลา ยะลา
17 นางสาว นัสรินทร์ เด็งพาเเน สตรียะลา ยะลา
18 นางสาว มารียะห์ หะยีอุมา มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปัตตานี
19 นางสาว นุรมา เฆดา มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปัตตานี
20 นางสาว นูรฮาฟีซา สือแม แสงธรรมวิยา นราธิวาส
21 นางสาว อาอัยซะห์ สะอิ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส
22 นางสาว ลาอีบะห์  สาแอะ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส นราธิวาส
23 นางสาว ฟารียานา  มะ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส นราธิวาส
24 นางสาว ศรันยา  ปะจูโมง แสงธรรมวิทยา นราธิวาส นราธิวาส
25 นางสาว ฮาซีม๊ะ มามะ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส นราธิวาส
26 นางสาว ซูฟีย๊ะ  มะเซ็ง แสงธรรมวิทยา นราธิวาส นราธิวาส
27 นางสาว นูรอาฟีฟะห์ เจ๊ะฮะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส
28 นางสาว ตัสนิม สะมะแอ ยาบีบรรณวิทย์ ปัตตานี
29 นางสาว อารีนี ยีอาแว ยาบีบรรณวิทย์ ปัตตานี
30 นางสาว มาเรียนา เจะเยะ ยาบีบรรณวิทย์ ปัตตานี
31 นางสาว อานีซะห์ แวกะจิ ยาบีบรรณวิทย์ ปัตตานี
32 นางสาว มารีนา ฮาเล็ง แสงธรรมวิทยา นราธิวาส
33 นางสาว นาเดีย โตะพง โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ยะลา
34 นางสาว รุสนี บาเฮาะ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
35 นาย มะรีเป็น  เทษา สะนอพิทยาคม ปัตตานี
36 นาย อุสมาน เลาะสาเลาะ อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
37 นางสาว พีรดา รพิพรรณ มหาวชิราวุธ สงขลา
38 นางสาว ซาฟีละห์ ยูโซ๊ะ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส
39 นางสาว อารีนี อาแว สุวรรณไพบูลย์ ปัตตานี
40 นางสาว ซุไฮลา สะมะแอช มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปัตตานี
41 นางสาว มาซีเตาะ   ยูนุ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส นราธิวาส
42 นางสาว โรบีต้น  เจ๊ะแว  แสงธรรมวิทยา นราธิวาส นราธิวาส
43 นางสาว อีซาตี ดือเล๊าะ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส นราธิวาส
44 นางสาว นอร์อามีรา  สูดิง แสงธรรมวิทยา นราธิวาส นราธิวาส
45 นางสาว นูรียะห์ มะแซ ศาสนูปถัมภ์ ปัตตานี
46 นางสาว นูรีฮัน อุสมาน ดารุสสาลาม นราธิวาส
47 นาย ซานูซี ดาระแม รามันห์ศิริวิทย์ ยะลา
48 นางสาว ฟาตีฮะห์ ซิตีมะนุง ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
49 นางสาว ยามีละห์  มะกา มูลนิธิสันติวิทยา ปัตตานี
50 นางสาว ซาฟูเราะห์  กามาลอดิง มูลนิธิสันติวิทยา ปัตตานี
51 นางสาว ซูไรนี อาเกะ มูลนิธิสันติวิทยา ปัตตานี
52 นางสาว อาอีด๊ะฮ์ หัดสมัด มะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา
53 นางสาว ฟารีดา มะละแซ มะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา
54 นางสาว นูรีดา จะสิติ มะอาหัดอิสลามียะห์  ยะลา
55 นางสาว ไซหนับ  อูเซ็งบาโง มะอาหัดอิสลามียาห์ ( บาลอ ) ยะลา
56 นางสาว นูรฟาติน กะระจิ มะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา
57 นางสาว มาซียาห์ สาแมปูโละ มะอาหัดอิสลามียาห์ ( บาลอ ) ยะลา
58 นางสาว ฮัยฟาร์ มาโซ มะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา
59 นาย อิรฟาน อาบู พัฒนาวิทยา ยะลา
60 นาย ฟาดิล ดอคอ พัฒนาวิทยา ยะลา
61 นาย ฟารุก ดือราแม พัฒนาวิทยา ยะลา
62 นางสาว อารีณา ยะสะแต มะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา
63 นางสาว ฮานาน หะยีมะมิง มะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา
64 นางสาว นาเดีย สะมาลอ มะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา
65 นางสาว เซาฟีดา สะมะเเอ มะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา
66 นางสาว ซียะ สะมะแอ มะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา
67 นางสาว นูรมี สาและ มะอาหัดอิสลามียะห์ ยะลา
68 นาย มูัมหมัดอิกรอม เจ๊ะอารงค์ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส
69 นาย อนุชา เจ๊ะฮะ แสงธรรมวิทยา อ.สุไหงโกลก นราธิวาส

 

สถานที่          ห้องประชุม ติงเชียง  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (ฝั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  

การแต่งกาย    ชุดพละศึกษาของโรงเรียนหรือชุดสุภาพ สวมรองเท้าผ้าใบเพื่อทำกิจกรรม

รายงานตัว     เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ลานกล้วยไม้ ชั้น 1 คณะครุศาสตร์

 

กำหนดการเบื้องต้น

17 มิถุนายน 2560 

เวลา 09.00 – 12.00 น.

– โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น // เสวนา “เส้นทางสู่วิชาชีพครู”

เวลา 13.00 – 16.30 น.

            – Open House หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 5 สาขาวิชา

18 มิถุนายน 2560 

เวลา 09.00 – 12.00 น. (ภาคเช้า)

– กลุ่มที่ 1 Open House หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 สาขาวิชา

           – กลุ่มที่ 2 Open House หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 สาขาวิชา