พัฒนาทักษะด้านร่างกาย (แอโรบิค)

20 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านร่างกาย เต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ ลานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวิทยากรนำเต้นแอโรบิค คือ อาจารย์ซารีฟะห์ เจ๊ะแว อาจารย์ประจำสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา นักศึกษาที่เข้าร่วมประกอบด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา ได้แก่ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขาการสอนอิสลามศึกษา สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา รวม 195 คน