พัฒนาทักษะด้านร่างกาย (ว่ายน้ำ)

20 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษานอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านร่างกาย ว่ายน้ำ ทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 07.00 น. ณ สระว่ายน้ำ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยมีอาจารย์ประจำสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เป็นวิทยากร นักศึกษาที่เข้าร่วมประกอบด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3   รวม 92 คน