ค่ายพัฒนาทักษะนักศึกษานอกเวลาเรียน

9 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะนักศึกษานอกเวลาเรียน extra - time และค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสันติภาพ จัดโดยสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านตะโละใส อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้พัฒนาทักษะนักศึกษา ในรูปแบบกิจกรรม 
1.ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
2.พัฒนาทักษะด้วยกระบวนการคิด
3.พัฒนาทักษะทางภาษาด้วยกระบวนการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางร่างกาย
4.สันทนาการค่าย
โดยมีวิทยากร 
1.อ.ดร.ศิระ สัตยไพศาล 
2.อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง
3.นายเข้มนที ศรีสุขล้อม
4.นายสุทธิเดช เกศมี