การพัฒนาทักษะชีวิตกับการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย

3 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกเวลาเรียน เพราะเราพัฒนานักศึกษาในวันหยุด และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกสาขาวิชาที่พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม "การพัฒนาทักษะชีวิตกับการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย" ในวันที่ 27-29ก.ค.61 ณ คณะครุศาสตร์ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ประกอบด้วย
1. อ.ดร.กฤตกาล ชาลีย์ ฑปภูผา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. อ.เข้มนที ศรีสุขล้อม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม
3. ครู สุนทรี ศรัณย์กร ธรรมรัตนพงศ์ : โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา