ครูคืนถิ่น 60 มรภ.ยะลา ร่วมกิจกรรม Summer Camp 60

13 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาครูคืนถิ่น รหัส 60 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer camp) รหัส 60 สำหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 5 (รหัส 60) ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเดอะไพน์ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์จากเครือข่ายสถาบันผลิตครู ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ร่วมกัน