คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

20 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        วันนี้ (20 ก.ค.65) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ และตัวแทนครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

        วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่เนันผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ (Outcome-Based Education : OBE) และเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการสัมภาษณ์หรือการระดมความคิด ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียน ประกอบกับการได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และการร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการพลิกโฉมด้วยการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education ต่อไป

 

ภาพกิจกรรม Click