นักศึกษาครูคืนถิ่น รหัส 60 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ ประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมนักศึกษาครูคืนถิ่น รหัส 60 ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มต้นจากนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารและคณะครูที่มาร่วมมอบความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาในเรื่องกระบวนการดำเนินงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานด้านงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป จากนั้นจึงเดินทางไปยังรีสอร์ท สตูล ริเวอร์ไซด์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรม "สานสัมพันธ์ครูคืนถิ่น" โดยทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การจัดทำวิจัยชั้นเรียนบูรณาการท้องถิ่น" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นุรซีตา เพอแสละ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยบูรณาการร่วมกับชุมชน และใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นฐาน ภายใต้แนวความคิดของวิทยากรที่กล่าวไว้ว่า
"การส่งมอบคุณค่าให้กับชุมชนผ่านชั้นเรียน จะทำให้คุณค่าของชุมชนย้อนกลับมายังโรงเรียน ชั้นเรียน และผู้เรียนในที่สุด"

 

ภาพกิจกรรม ►  Click