การประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

9 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมวิพากษ์หลักสูตร รวมจำนวนประมาณ 70 คนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา