คณะทำงานครูรัก(ษ์)ถิ่น มรย. ประชุมร่วม กสศ.

7 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา รวมถึงนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ช่วยงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู และร่วมกิจกรรมสานพลังเครือข่ายระหว่าง กสศ. กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 18 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังแนวทางการทำงานร่วมกัน รายงานความก้าวหน้าโครงการ และติดตามระบบงานต่าง ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อันนำไปสู่การพัฒนาระบบการทำงานและสร้างความเข้าใจในการร่วมมือกันพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 18 สถาบัน ผ่านรูปแบบออนไลน์ในระบบ Zoom Meeting