กิจกรรม PLC ร่วมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน รุ่นที่ 2

18 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม PLC ร่วมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และชุมชน สำหรับโรงเรียนปลายทางในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมเป็นวิทยากรในการชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้       ในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมซี.เอส ปัตตานี     จังหวัดปัตตานี

 

ภาพเพิ่มเติมคลิก