คณาจารย์หลักสูตรค.บ.ร่วมเรียนรู้ ออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE

3 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (OUTCOME-BASED EDUCATION: OBE) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกหลักสูตรสามารถออกแบบหลักสูตรและจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ได้ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome - Based Education หรือ OBE ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมให้กับคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องจาก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวนรวม 65 คน

 

ภาพเพิ่มเติม... Click