รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมเข้าหารือร่วมกับคุรุสภา เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 2566

16 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 กันยายน 2565 

             อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นัชชิมา บาเกาะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และนางสาวซอลีฮ๊ะ มอน๋อง นักวิชาการศึกษา เดินทางเข้าพบคุณภัทราวจี ธีรกีรยุต ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และคุณอรนุช หงวนไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อประสานงานและหารือเรื่องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และมาตรฐานวิชาชีพครูที่จะดำเนินการปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ.2566 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร