สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตาเรียนดี เข้าศึกษาต่อมรย. ปีการศึกษา 2566

16 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาประเภทเรียนดี เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) โดยมี อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมชี้แจงถึงวิถีชีวิตหอพักและการเรียนในหลักสูตร Extra Time พร้อมกันนี้ คณาจารย์ตัวแทนจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในคณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา