สอบทาน ประเมินผล และประเมินความพึงพอใจ การดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

14 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. บริษัท เวลธ์ แอนด์ เวิร์ธ จำกัด ตัวแทนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินการสอบทาน ประเมินผล และประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการครู(ษ์)ถิ่น ปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตัวแทนจากโรงเรียนปลายทาง และตัวแทนนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา