คณะทำงานครูรัก(ษ์)ถิ่น ประชุมร่วมกสศ. รับฟังแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

14 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าประชุมร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสถาบันร่วมโครงการผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อรับฟังการอบรมเรื่องพัฒนาการทำงานร่วมกันและกิจกรรมสานเครือข่ายระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 18 แห่ง (ครั้งที่ 3) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะเน้นการเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 จัดผ่านรูปแบบออนไลน์ในระบบ Zoom Meeting