คณะทำงานครูรัก(ษ์)ถิ่น ประชุมร่วมวางแผนการเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

14 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    13 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อวางแผนและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา