สัมมนาเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น "สร้างศรัทธาสู่ท้องถิ่น" ประจำปีการศึกษา 2565

19 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น "สร้างศรัทธาสู่ท้องถิ่น" สำหรับโรงเรียนปลายทางในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรในการชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา