คณะทำงานครูรัก(ษ์)ถิ่น ประชุมร่วมกสศ. เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันและกิจกรรมสานพลังเครือข่ายระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 18 แห่ง

7 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าประชุมร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) และสถาบันร่วมโครงการผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันและกิจกรรมสานพลังเครือข่ายระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 18 แห่ง ในโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นจัดผ่านรูปแบบออนไลน์ในระบบ Zoom Meeting