สัมมนาเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น "เติมพลังปัญญา" ประจำปีการศึกษา 2565

28 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย ครูรัก(ษ์)ถิ่น "เติมพลังปัญญา" สำหรับโรงเรียนปลายทางในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมเป็นวิทยากรในการชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

 

ภาพเพิ่มเติม คลิก