"คณะทำงานครูรัก(ษ์)ถิ่น ประชุมร่วมกสศ. เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันและกิจกรรม สานพลังเครือข่ายระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 18 แห่ง (ครั้งที่ 4)"

6 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าประชุมร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสถาบันร่วมโครงการผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่นเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันและกิจกรรมสานพลังเครือข่ายระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 18 แห่ง (ครั้งที่ 4) ในโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น จัดผ่านรูปแบบออนไลน์ในระบบ Zoom Meeting