กิจกรรมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง “ถอดบทเรียนครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 3

11 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พร้อมด้วยคณะดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง “ถอดบทเรียนครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 3 ในกิจกรรมที่ 6 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวมของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 เพื่อร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงานครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 และดำเนินงานการเขียนแผนพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา