กิจกรรมสัมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2

19 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565  เวลา 13.30 - 16.30 น.

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย "จัดกิจกรรมสัมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2" สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และร่วมกันถอดบทเรียนในหัวข้อการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา